DÜNÝÄ

Putin we Pezeşkian şu ýylyň dowamynda duşuşmagy meýilleşdirýär

Russiýanyň Prezidenti Waldimir Putin bilen Eýranyň saýlanan Prezidenti Masud Pezeşkianyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda Putin Pezeşkiany saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutlap, jogapkarçilikli döwlet wezipesinde üstünlikler arzuw etdi.

Taralar iki ýurduň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynda gazanylan derejä kanagatlanma bildirip, dürli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin bilelikde iş alyp barmaga taýýardyklaryny aýtdy.

Liderler şu ýylyň dowamynda özara duşuşygy guramak üçin ylalaşdylar.

Mundan başga-da, Prezident Putin Pezeşkiany Russiýanyň Kazan şäherinde geçiriljek BRIKS sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Pezeşkian, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy (ŞHG), BRIKS we Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi ýaly halkara we sebit guramalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň ähmiýetine ünsi çekdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär