DÜNÝÄ

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Şu günler Belarus Respublikasyna saparyny amala aşyrýan Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda boljakdygy habar berildi. Bu barada Prezidentiň kömekçisi Ýuriý Uşakow habar berdi.

Onuň bellemegine görä, sapar ýekşenbe we duşenbe günleri amala aşyrylar. Uşakow Wladimir Putin bu saparynyň çäklerinde diňe Daşkentde gepleşikler geçirjekdigini belledi.

Habar berilmegine görä, bu saparyň çäklerinde ilkinji iş duşuşyklary 26-njy maýda agşam göz öňünde tutulýar.

Putiniň Özbegistana saparynyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekilmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenabatda ýoga boýunça ussatlyk sapaklary geçirildi

Merkezi Aziýa-Russiýa parlamentara forumyny guramak meýilleşdirilýär

ÝUNISEF Türkmenistana täze ýolbaşçy belledi

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi