TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Prokurorlary wezipe bellemek hakyndaky kararlar

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurberdi Begmyradowiç Meredow Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ýustisiýanyň geňeşçisi Begenç Ýazmuhammedowiç Gurbangulyýew Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ýustisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanowiç Çaryýew Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Rüstem Amangeldiýewiç Daňatarow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletgeldi Gurbanmämmedowiç Mämmetamanow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Aşirgeldi Baýramsahatowiç Annasahatow Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Rozmyradowiç Artykow Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Perman Allamyradowiç Ataýew Aşgabat şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Garýagdy Zülpiýewiç Jumalyýew Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýgulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahym Akmyradowiç Akmyradow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbanow Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Mary şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Döwlet Sabyrowiç Çaryýew Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nagmatnur Kakamyradowiç Kakabaýew Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

 

 

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisi geçirildi

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle