JEMGYÝET

Prezident Şawkat Mirziýoýew bilen söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, mizemez dostluk, iki doganlyk halkyň taryhy-medeni we ruhy umumylygyna esaslanýan däp bolan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen bellediler.

Söhbetdeşligiň dowamynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew netijeli häsiýete eýe bolan türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny kesgitlediler we ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişini hem-de özara peýdaly gatnaşyklary mundan beýläk-de köp ugurly esasda ösdürmegiň mümkinçiliklerine aýratyn üns berdiler. Şunlukda, köp ugurly hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly mümkinçilikleriniň hem-de soňky ýyllarda hyzmatdaşlygyň has-da berkidilen kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň täze giň möçberli we iki ýurduň hem-de tutuş sebitiň ykdysady taýdan ösüş maksatlaryna kybap gelýän bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde kuwwatly esas boljakdygyna ynam bildirildi.

Türkmenistan bilen Özbegistany häzirki döwürde mynasyp dowam etdirilýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygy bellenildi. Gadymy döwürlerde biziň ýurtlarymyzyň çäginden häzirki zamanda täze görnüşde dikeldilýän Beýik Ýüpek ýoly geçipdir. Munuň özi iki döwletiň sebitara we yklymara ýollarynyň möhüm çatrygynda amatly ýerleşendigini hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk —Günorta» ugurlary boýunça ulag-üstaşyr geçelgelerini ösdürmekde türkmen-özbek gatnaşyklarynyň utgaşdyrylmagyny şertlendirýär.

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew Bileleikdäki türkmen-özbek toparynyň ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda hyzmatdaşlygyň möhüm guralyny işläp taýýarlamakda, özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmakda, maýa goýum işini höweslendirmekde we işewür gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýedigini bellediler. Soňky döwürde Türkmenistan bilen Özbegistanyň serhetýaka welaýatlarynyň arasyndaky gatnaşyklara kuwwatly itergi berildi.

Senagat pudagy we oba hojalyk toplumy gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Özbegistanyň biziň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde özüni gowy tarapdan görkezen oba hojalyk tehnikalarynyň uly tapgyryny satyn almak boýunça şu gün resminama gol çekilendigini belledi.

Ynsanperwer ugurdaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup durýar. Dürli derejedäki medeni hem-de döredijilik çäreleri yzygiderli geçirilýär we däp bolan bilim hem-de ylym ulgamyndaky gatnaşyklar ösdürilýär. Sport we syýahatçylyk ugurlary boýunça özara gatnaşyklary ösdürmek üçin oňyn mümkinçilikler bar.

Şeýle hem taraplar özara gyzyklanma bildirilýän döwletara meseleleriniň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Türkmenistanyň we Özbegistanyň sebit we ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň, ilkinji nobatda bolsa, umumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň üpjün edilmegi, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegi bilen baglanyşykly ugurlar boýunça möhüm wezipeleriň çözgüdine bolan çemeleşmeleri işläp taýýarlamakda pikirdeşdigi we muňa örän jogapkärli çemeleşýändigi bellenildi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Şawkat Mirziýoýew Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky dost-doganlyk, özara düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler hem-de birek-birege we iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdylar.

Telefon gepleşigi özbek tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär