Plastik galyndylary gumuň ornuny tutup biler

Gurluşyk ulgamy üçin esasy zerur serişdeleriň biri bolan gumuň bahasy daş-töwregiň hapalanmagy bilen barha ýokarlanýar. Hatda dünýäde gum bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar hem ýüze çykyp başlady.

Gum gurluşyk pudagynda diýseň köp sarp edilýär. Hatda Ýer ýüzündäki gurluşyklarda her ýyl ortaça 50 milliard tonna çenli gumuň sarp edilýändigi ýüze çykaryldy. Şunda uly paý sement önümçiligine hem degişlidir. Çünki gurluşygyň esasy serişdesi bolan sementiň düzüminiň dörtden birini gum eýeleýär.

Çöldäki we ummanlaryň kenaryndaky gumuň gurluşyk üçin ýeterlik ähmiýetiniň ýokdugy sebäpli, esasan süýji suwly akabalaryň kenaryndaky gum gurluşyk üçin çekilýär. Bu bolsa tebigat üçin zyýanlydyr. Şonuň üçin Hindistan, Kambojiýa, Hytaý we Wýetnam ýaly döwletlerde gurluşyk üiçn gum ulanmak işine käbir çeklendirmeler girizildi.

Şonuň üçin Angliýanyň Kembrij uniwersitetiniň alymy Jon Or tebigata taşlanylýan plastik galyndylarynyň geljekde gumuň ornuny tutup biljekdigini öňe sürýär. Şeýlelikde, Ýer ýüzünde gum bilen baglanyşykly meselelere çözgüt tapyp bolar.

Onuň aýtmagyna görä, sement önümçiliginde ulanylýan gumuň 10 göterimini plastik galyndylary biilen çalşyp bolar. Bu özgertme sementiň hiliniň ýokarlanmagyna hem täsirini ýetirer.

Plastik galyndylaryny gurluşyk işleriniň başga-da birnäçe bölümlerinde ulanyp bileris. Bu bolsa gum üçin sarp edilýän serişdäni ep-esli azaldar.

Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi yglan edildi  

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar