TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Pikirler düwünçegi

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr.

Albert Kamus

Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler.

Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn

Söýginiň diňe bir serişdesi bar: hasam söýmek.

Henri Deýwid Toron

Hiç bir ýerdäki saz öz süýjüliginde söýgüli ýüregiň urmagy bilen deňeşdirip bilmez.

Henri Ward Beçer

Iň mähirli söýgi, birek-biregi bagyşlamakdyr.

Jon Şeffild

Hakyky söýgi bir adama bolan söýgi däl-de, hemmelere bolan söýginiň taýynlygydyr.

Lew Nikolaýewiç Tolstoý

Köp aşyklar mümkin boldugyça köp zat etmäge kasam edýärler we mümkin bolan zatlary etmeýärler.

William Şekspir

Söýülmezlik diňe şowsuzlyk, söýmezlik betbagtlykdyr.

Albert Kamus

Söýgi tebigatyň paýhasly oýlap tapyşydyr: söýýän adam etmeli zadyny aňsatlyk bilen edýär.

Wilgelm Şwebel

Biri-biriňizi söýüň, ýöne söýgini zynjyrlara öwürmäň. Kalbyňyzyň kenarlarynyň arasynda tolgundyryjy deňiz bolsun.

Gibran Kahlil Gibran

Söýgi simap ýalydyr: ony açyk eliňizde saklap bilersiňiz, ýöne gysylan eliňizde däl.

Doroti Parker

Hakykatdanam uly söýgi,  uly bilimiň önümidir.

Leonardo da Winçi

Söýgi buýsançly ýürekleri kiçeldýär, ulumsy öwünmegi öwredýär, ýöne esasy emlägi hemme zady beýgeltmek we ýok etmekdir.

Maýne Reid

Söýginiň netijeleri hemişe birmeňzeş – täze adam! Men çaga hakda däl-de, söýýän adamlar hakda aýdýaryn, sebäbi bu duýgy ruhy täzeleýär, adamlary üýtgeşik, has gowy, owadan edýär.

Maksim Gorki

Başgalary söýýändigiňize däl-de, başgalary söýýändigiňize serediň.

Nikolaý Wasiliýewiç Gogol

Dünýäde söýgüden has güýçli güýç ýok.

Aleksandr Smit

 

Taýýarlan: Hudaýberdiýew AÝMYRAT

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

Ýene-de okaň

Türkmen halky Garaşsyzlyk toýun toýlaýar

Dostlukly gatnaşyklara uzaýan ýollar

Türkmenistan – iri energetika döwleti

Teswirle