Peýniriň peýdalary we iýmitlik gymmaty

Peýnir, ertirlik naharymyzda has köp sarp edilýän iýmitleriň biridir. Peýnir, bedeniň kalsiý talaplaryny kanagatlandyryp bilýändir. Aslynda  diňe kalsiý bolman, belok we B2 witamine hem baýdyr. Bu adam saglygy üçin örän peýdalydyr. Peýniriň kaloriýasy we ýokumlylygy baradaky maglumatlary size ýetirýäris. Şeýle hem, peýniriň deri üçin peýdalary barada aýratyn maglumatlary hem agzap geçeris.

Ýokarda peýniriň köp witaminlere baýdygyny belledik. Peýnir A, C, D, E we K witaminlerini saklamak bilen adam bedeniniň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar. Bulardan başga-da, organizmleriň saglygy üçin peýdalydyrr, sebäbi düzüminde B12 we B6 witaminleri hem bar. Peýniriň adam bedeni üçin beýniden süňk saglygyna çenli köp peýdasy bar.

Peýniriň peýdalary şu aşakdakylary öz içine alýar:

 • Nerw ulgamy üçin peýdalydyr.
 • Memoryady güýçlendirýär.
 • Dişleri güýçlendirýär. Diş emeli üçin peýdalydyr.
 • Dişleriň çüýremeginiň öňüni alýar.
 • Bedeniň kalsiý zerurlygyny kanagatlandyrýar.
 • Süňk rezorbasiýasynyň döremeginiň öňüni alýar.
 • Süňk gurluşyny güýçlendirýär.
 • Süýji keselinden goraýar.
 • Ýürek keselleriniň döremek howpuny peseldýär.
 • Gan basyşyny peseldýär.
 • Fatadawlyga we streslere garşy gowy.
 • Çişiň döremeginiň öňüni alýar.
 • Migren agyrylary üçin peýdalydyr.
 • Uky meselesini çözýär.
 • Içege bakteriýalaryny goraýar.
Okap bilersiňiz  Bulgaryň iýmitlik gymmaty

Peýniriň deri üçin peýdalary:

 • Derini janlandyrýar we ýaşardýar.
 • Zeper ýeten derini bejerýär.
 • Deriniň gözeneklerini iýmitlendirmek arkaly gowulandyrýar.
 • Peýnirdäki witaminler deriniň wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýar.

Peýniriň Koloriýasy we iýmitlik gymmaty:

100 gram feta peýnir 309 kkal kaloriýa.

100 gram ak peýniriň iýmitlenişinde A, B2 we B12 witaminleri, şeýle hem kalsiý, fosfor, sink minerallaryna baý belok bar.

 

Ýusupowa Aýbölek,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojayk

 uniwersitetiniň mugallymy

 

 Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin derman tassyklandy

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Weýnaldum ahyry "PSŽ" toparyna geçdi
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar