SIZDEN GELENLER

Peýdaly maslahatlar

 • Eger-de hozy birnäçe minut howurpeçde saklasaň, ony döwüp daşyny arassalamak aňsatlaşar.
 • Mikrotolkunly peç näçe seresaply ulanylsa-da, onuň iç ýüzünde ýuwup aýrylmagy örän kyn bolan ýagyň yzlary galýar. Mikrotolkunly pejiň içine bir käse suw goýup, birnäçe minut işlediň. Iç ýüzündäki ýelmeşen ýaglaryň, hapalaryň köp bölegi gopar we ony aýyrmak aňsatlaşar. Eger-de käsedäki suwa limon suwuny ýa-da sirke goşsaňyz, onda ýagy we hapany aýyrmak has-da aňsatlaşar.
 • Ýer almasyny gaýnadanyňyzda suwa 2-3 diş sarymsak atsaňyz, onuň tagamy has-da süýji bolýar. Ýer almasyny oliwiýe işdäaçary üçin gaýnadýan bolsaňyz, suwa bir çemçe sirke goşuň. Şonda ýer almasynyň reňki garalmaz.
 • Çybynyň çakan ýeriniň gijemezligi üçin ol ýere plaster, skoç ýa-da adaty izolenta ýelmemeli. Eger çybyn çakan ýerine kislorodyň gelmeginiň öňüni alsak gijilewük azalar. Bu mesele ýüze çykanda aspirin ulanmak has hem netijelidir. Tabletkany owradyp çybyn çakan ýere sepsek gijilewük azalar. Çybyn çakan ýere diş pastasyny çalsak hem netije öňkülerden kem bolmaz.
 • Eger çorbanyň duzy gereginden artyk goşulan bolsa, onda oňa arassalan ýer almasyny ýa-da az kem tüwi atyp ýene-de 15 minut gaýnadyň.
 • Gaýnan ýumurtgany seresaplylyk bilen ikä bölmek isleseňiz, pyçagy sowuk suw bilen ýuwuň. Şonda ýumurtganyň sarysy
 • Ýanýodanyň arasyndan çykýan haşal otlary aýyrmak üçin olaryň üstüne sirke sepiň.
 • Mürepbe gaýnadanyňyzda poslamaýan polat gapda gaýnadyň, demir çemçe mürepbäniň reňkini üýtgetme ähtimallygy bolandygy üçin ony hökman agaç çemçede bulamaly.
 • Boş germetik gaplary köp duranda içinde ýakymsyz ys döremez ýaly oňa azrak duz ýa-da soda atmaly.
 • Eger-de poslamaýan polatdan ýa-da hromdan ýasalan bir zady ýalpyldatjak bolsaňyz, onda olary bir damja ösümlik ýagy damdyrylan esgi bilen süpüriň.
 • Ýumurtganyň täzeligini barlamak üçin ony sowuk suwly gaba salmaly. Ýumurtga suwuň düýbüne çökse, onda ol täzedir.
 • Hemme sitrus miweleri, awokadony, erigi, şetdalyny, garalyny, banany, armydy, pomidory, sogany, sarymsagy, ýer almasyny sowadyjyda saklamak maslahat berilmeýär. Sebäbi olar pes temperaturada tagamyny we ysyny ýitirýär. Sowadyjyda almany, islendik miwäni, kelemi, käşiri, hyýary, kömelegi, üzümi we salat otyny saklap bolýar.
 • Kümüşi arassalamak üçin adaty sodany ulanyp bilersiňiz. Arassalamak isleýän kümşiňizi alýumin folga kagyzyna dolap, bir gaba salmaly. Üstüne soda we duz garylan gaýnag suwy (50 gram sodany we 3 çaý çemçesi duzy 1 litr gaýnag suw bilen garmaly) guýmaly. Birnäçe minutdan soňra geçen himiki reaksiýanyň netijesinde kümşiňizi ýüzündäki hapalaryň aýrylandygyny görersiňiz.

 

Taýýarlan: Babageldi Kurbanow,

Türkmen oba hojalyk institutynyň oba hojalygynyň meliorasiýasy kafedrasynyň müdiri

Ýene-de okaň

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Himiýa senagatynyň milli ykdysaydýetdäki orny uludyr

Ankara uniwersitetinde Magtymgulyny öwreniş sapagy

Bilimli nesil – Watanyň daýanjy

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynda dilleriň goşandy

Ýapon diliniň ähmiýeti