30/11/2020 7:12
Home PEÝDALY MASLAHAT Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde sebitleýin maslahaty geçirildi. 2020-nji ýylyň 17-nji noýabrynda Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata Migrasiýa boýunça Halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň degişli döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we degişli gulluklarynyň wekilleri gatnaşdylar. Ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen birlikde, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri hem wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata gatnaşdylar diýlip Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web saýtynda aýdylýar.

Maslahatyň barşynda, oňa gatnaşyjylar häzirki wagtda global wehime öwrülen COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygynyň we bilelikdäki tagallalaryň ähmiýetine mynasyp baha berdiler. Bu ugurdaky milli we sebit derejesindäki işleriň bilelikde utgaşdyrylmagy pandemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almakda we oňa garşy göreşde esasy wezipeleriň hatarynda durýar.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahatyň dowamynda, wekiliýetler Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna pandemiýanyň täsirini peseltmek boýunça sebitleýin taslamasy bilen giňden tanyşdyryldy. Taslamanyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleri sebit we milli derejede durmuşa geçirmekligiň mümkinçilikleri we bu barada taraplaryň özara garaýyşlaryny we pikirlerini öwrenmek maslahatyň gün tertibiniň esasyny düzdi.

Okap bilersiňiz  Dograma

Maslahatyň ahyrynda, taraplar özara we abraýly halkara guramalarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Internete birikmezden (offline ) habarlary okamak: Saýlamak mümkinçiligi

Applikasiýamyz offline işleýär we Siz internete birikmedik wagtyňyz hem Ata Watan habarlaryny okap bilersiňiz! Şeýle hem  islän habaryňyz boýunça Size hususy bildiriş gelmegini sazlap bilersiňiz!  Siz “sada görnüşi” saýlap WIFI ulgamyna birikmedik wagtyňyz mobil internetiňizi tygşytlap bilersiňiz! Ine biziň täze applikasiýamyzyň esasy aýratynlyklarynyň käbirleri!

Applikasiýamyzy indirip alyň

Siz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň  täzelenen applikasiýasyny  öz mobil telefonyňyza indirip almak isleseňiz şu ýere basyň!  Applikasiýany ýüklemek üçin şeýle hem  Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp gözleg edip bilersiňiz!  Aşakdaky suratyň üstüne basmak bilen Applikasiýany ýüklemek mümkin! Applikasiýamyzy indiriň we aşakda sanaýan aýratynlyklarymyzy halajakdyňyza ynanýarys!

Söhbetdeşliklerimiz:

Ogulgerek Durdyýewa: Tutanýerliklikde Ýeten Maksadym…

Okap bilersiňiz  İhaleler: Yeni AVM İçin İhale

Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi

 

Gülälek Gulmyradowa: Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Okap bilersiňiz  Bill Geýtsiň maýa goýan 4 sanjym öndürijisi

 

Okap bilersiňiz  Kanada :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  Resminamalary kanunlaşdyrmagyň (legalizasiýa) tertibi
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çempionlar ligasy: “Atalanta”, “Real” ýeňiş gazandy

Çempionlar ligasynyň 4-nji tapgyr oýunlarynyň netijeleri bilen tanyşdyrýarys. “Borussiýa Mýunhengladbah 4:0 Şahtýor” Lars Ştindl 17’ (P) Niko Elwedi 34’ Embolo 45+1’ Oskar Wendt 77’ “Borussiýa Mýunhengladbah” futbol topary, çempionlar ligasynyň...

Türkmenistanda Bitaraplyk gününiň çäreleriniň geçiş tertibi

Türkmenistanyň çäklerine ýiti ýokanç keselleriň gelmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli noýabr-dekabr aýlarynda geçiriljek baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň...

“Tesla” ösüşde, Mask ikinjilikde

Soňky günlerde “Tesla” kompaniýasynyň paýnamasy barha artýar. Hatda bir günüň dowamynda olaryň paýnamasy 7% göterime çenli ýokarlandy. Geçen hepde bilen deňeşdirilene bolsa 20% göterim...

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...