27/11/2020 9:56
Home PEÝDALY MASLAHAT Hususy kärhana/hojalyk jemgyýeti –gaýtadan bellige almak

Hususy kärhana/hojalyk jemgyýeti –gaýtadan bellige almak

Hukuk salgysy, esaslyk maýasy, pasport maglumatlary we beýleki üýtgetmeler üçin hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini gaýtadan bellige almak üçin gerekli resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris.

 1. Bellenen nusgada arza (Gaýtadan bellige almak hakynda)
 2. Esaslandyryjynyň karary/teswirnamasy (üýtgeýän maddasy, bendini görkezmeli, goşundynyň tassyklamak gaýtadan bellige almak)
 3. Tertipnama goşulma 2 nusgada
 4. Bankdan esaslyk maýasy barada kepilnama ýada auditoryň tassyk haty
 5. Hukuk salgysynyň tassyk haty (Aşgabat şäher häkimliginiň Arhitektura we şähergurluşygynyň Baş müdirligi ýa-da etrap häkimlikleri tarapyndan berilýär.)
 6. Aşgabat şäher statistikadan iş görnüşleri barada resminama
 7. Bankda bergisiniň we 2-nji tekeje berginiň ýoklugy barada kepilnama
 8. Salgyt bölüminden Döwlet býujetine bergsiniň ýoklugy barada kepilnama
 9. Pensiýa gaznasynyň bölümine bergisiniň ýoklugy barada kepilnama
 10. Esaslandyryjynyň şahsy kagyzlary
 11. Esaslandyryjylaryň pasport nusgasy
 12. Ýolbaşçynyň wezipä bellenenligi barada buýrugy tassyklanan görnüşde
 13. Göçürme, Şahadatnama, tertipnama,asyl nusgalary
 14. Gaýtadan bellige almak üçin 100manat (Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi Aşgabat.ş Merkezi Bank H/H 2310193411010040000200 MFO 390101101 S/K 101111007529)
 15. Göçürmäniň möhleti geçen bolsa möhletini uzaltmak üçin arza (erkin görnüşde)
 16. Göçürmäniň möhleti uzaldylmadyk bolsa düşündiriş
 17. Ýylyň dowamynda edilen işler barada gysgaça hasabat
 18. Möhletini uzaltmak üçin tölegi 50 manat (Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi Aşgabat.ş Merkezi Bank H/H 23104934110153100000000 MFO 390101101 S/K 101111007529)
 19. Ynanç haty+pasport kopiýa
 20. Papka -1 sany
Okap bilersiňiz  Nika şertnamasyny nähili tertipde baglaşmaly?

(Ähli resminamalar asyl nusgada bolmaly)

Hormatly okyjylarymyz!

Okap bilersiňiz  Daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlarynyň iş bilen üpjünçiligi

Hususy kärhanany we hojalyk jemgyýetini bellige almak we bu kärhanalarda göçürmäniň möhletini uzaltmak, esaslandyryjynyň üýtgemegi üçin gerekli resminamalaryň sanawyny aşakdaky habarlarymyzdan okap bilersiňiz!

 

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

 

Göçürmäniň möhletini uzaltmak

Kärhanalarda Esaslandyryjylaryň üýtgemegi

 

 

Habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň ýa-da Google Play-dan “Atavatan Turkmenistan”  ýazyp gözleg ediň!

 

Okap bilersiňiz  Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine seçip alyş

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanyň we Malaýziýanyň daşary işler ministrleriniň onlaýn duşuşygy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Malaýziýanyň Daşary işler ministri Şri Hişamuddin Tun Husseýn bilen onlaýn duşuşygy geçirildi.
Okap bilersiňiz  Kaýum Taňrygulyýew – türkmen edebiýatynyň görnükli wekili
Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda daşary syýasat...

Seýitjemaleddin ýadygärligindäki aždarhanyň keşbi

“Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy” atly makalamyza dowam edýäris. Makalamyzyň ikinji bölüminde “Aždarha totemi: Seýitjemaleddin Ýadygärlikler Toplumy” barada durup geçipdik. Gadymy Gündogarda reptilýalara (ýylanlara) jada  gatnaşygy bolan...

Ankara şäherinde uly led ekranda Türkmenistan barada wideorolik

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň hemmetaraplaýyn ösüşini beýan edýän wideorolikler Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň edara...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp...