30/10/2020 13:30
Home PEÝDALY MASLAHAT Biometrik pasport almak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy

Biometrik pasport almak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň web saýtynda pasport almak we çalyşmak üçin ýüz tutmanyň täze nusgasy ýerleşdirildi.  Täze nusganyň ýerleşdirilen linkinde Migrasiýa ulgamynda hereket edýän kanunçylyk namalary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirilýändigi bellenilýär.

Agzalan linkde Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, migrasiýa babatynda fiziki şahslara sanly ulgam arkaly berilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Migrasiýa hakyndaky kanunyna üýtgeşmeler girizildi diýilýär.

Türkmenistanyň Migrasiýa hakyndaky kanunyna laýyklykda bellenen tertipde tassyklanan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin arzanyň täze nusgasyny Size ýetirýäris.

Ýadyňyzda bolsa Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugy biometrik pasport almak üçin onlaýn hyzmaty ýola goýupdy.  Ol habarda şeýle diýilýärdi.

Hormatly raýatlar! Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş (hyzmat tölegli) hyzmatyndan peýdalanmak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň www.migration.gov.tm   internet saýtyny ulanyp bilersiňiz.

Pasport almak we çalşyrmak uçin yüz tutmanyň täze nusgasyny almak üçin şu ýere basyň!

Okap bilersiňiz  Germaniýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

Hormatly okyjylarymyz,

Siz şeýle hem aşakdaky linkleriň üstüne basyp degişli beýleki habarlary hem okap bilersiňiz!

Degişli habarlary hem okaň!

“Migrasiýa hakynda”: Kanuna goşmaçalar we üýtgetmeler

 

Türkmenistan barada ajaýyp wideo

Gyzykly söhbetdeşlikleri we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň! Siz şeýle hem Google Plaý-dan “Atavatan Türkmenistan” ýazyp gözleg edip hem ýükläp bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Türkmenistan :Wizalary almak üçin çakylyk resmileşdirmek

IŇ TÄZE HABARLAR

Iň owadan zenan Julia Robertsiň filmleri

Owadan ýylgyryşy bilen meşhurlyga eýe bolan Golliwudyň iň owadan zenanlaryndan biri Julia Roberts karýerasynyň dowamynda köp sanly filmde surata düşdii. 90-njy ýyllary Riçard Giriň...

Ertirlik üçin ýeralmaly peýnirli tagam

Mähriban okyjylar, men bu gezek size ertirlik üçin taýýarlanyşy aňsat we öýüňizde bar bolan zatlar bilen datly tagamyň taýýarlanylyşyny öwretmekçi.
Okap bilersiňiz  Daşary ýurtlarda okan Türkmenistanyň raýatlarynyň iş bilen üpjünçiligi
Munuň üçin gerekli önümler: 4...

Türkmenistan bilen halkara guramalaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda oňa gatnaşyjylar...

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çempionlar ligasynyň 2-nji duşuşyklary: Messi bilen Ronaldo duşuşarmy?

Futbol janköýerleri üçin futbol duşuşyklar dowam edýär. Bu hepde UEFA Çempionlar ligasynyň toparçalardaky ikinji duşuşyklary başlanýar. Bu hepdäniň gyzykly duşuşyklary “Barselona” bilen “Ýuwentusyň” arasynda...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...

2020 Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň dalaşgärleri

Amerikan aýdym-saz baýraklarynyň 2020-nji ýyldaky dalaşgärleriniň sanawy çykdy. Dalaşgärler duşenbe güni yglan edildi, Dua Lipa "Ertiriň haýyrly Amerika"-da birnäçe kategoriýada dalaşgärleri yglan edildi, galanlary...

Türkmenistanyň serhetlerinde ýük gatnawy

Türkmenistanyň Eýran we Gazagystan bilen serhedindäki gözegçilik-geçiriş nokatlary boýunça ýük awtoulaglary gatnawyna açyk bolmagynda galýar. Ýurduň eksport-import mümkinçiliginiň artdyrylmagy maksady bilen hem-de halkara ýük gatnawlary...