TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Petronas”: täze iş orunlaryny hödürleýär

Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (infrastruktura we programmalar boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek).

Bildirilýän talaplar:

Dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidirler:

Bilimi: inženerçilik, maglumatlar tehnologiýasy, kompýuter ylymlary ýa-da matematika boýunça ýokary bilimi bolmaly.

Iş tejribesi: iri nebitgaz kompaniýalarynda serwerleri, torly saklawhanalary, maglumatlar binýadyny we web programmalaryny dolandyrmakda iň azyndan 1 ýyl iş tejribesi bolmaly.

Dil ukyplary: iňlis, türkmen, rus dillerinde erkin gürläp we ýazyp bilmeli.

Endikleri we başarnyklary: «MS Office» («MS Word», «MS Excel») programmasy bilen işlemegi başarmaly.

Gyýanly obasynda işlemek üçin tehnik (barlaghana üçin).

Bildirilýän talaplar:

Dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidirler:

Bilimi: islendik degişli hünärment mekdebiniň ýa-da tehniki orta okuw mekdebiniň diplomy bolmaly.

Iş tejribesi: 1 ýyldan 3 ýyla çenli barlaghanada işlän iş tejribesi bolmaly.

Dil ukyplary: iňlis, türkmen, rus dillerinde erkin gürläp we ýazyp bilmeli.

Endikleri we başarnyklary: «MS Office» («MS Word», «MS Excel») programmasy bilen işlemegi başarmaly.

Aşgabat şäherinde işlemek üçin bölüm kömekçisi (zähmet gatnaşyklary boýunça).

Bildirilýän talaplar:

Dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidirler:

Bilimi: orta bilim ýa-da deň derejeli bilimi baradaky resminamasy bolmaly.

Iş tejribesi: degişli pudakda 3 ýyl iş tejribesi bolmaly.

Dil ukyplary: iňlis, türkmen, rus dillerinde erkin gürläp we ýazyp bilmeli.

Endikleri we başarnyklary: «MS Office» («MS Word», «MS Excel») programma bilen işlemegi başarmaly.

Sowalnamalary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän («B» blok) edara binasyndan alyp bilersiňiz.

Doldurylan sowalnamalar şu habaryň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, «PÇ(T)SB» kompaniýasyna dalaşgäriň doly ady, familiýasy görkezilip tabşyrylmalydyr ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysyna ugradylyp bilner.

Söhbetdeşlige diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler çagyrylar.

Ýene-de okaň

Bäsleşik:Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

Bäsleşik:Türkmenistanyň Merkezi bankynyň açyk görnüşli bäsleşigi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Teswirle