«Petronas»: täze iş orunlary

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünärler boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

 1. Gyýanlyda işlemek üçin amallar boýunça inžener.

Bildirilýän talaplar:

Dalaşgärler ähli hünärler boýunça özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidir:

 1. Bilimi: islendik inženerçilik ugry boýunça ýokary bilim hökman.
 2. Iş tejribesi: degişli pudakda 3 ýyldan 5 ýyla çenli iş tejribesi bolmaly.
 3. Dil ukyplary: türkmen, iňlis, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.
 5. Lukman.

Bildirilýän talaplar:

 1. Bilimi: ýokary bilimli, lukman.
 2. Iş tejribesi: intensiw terapiýa bölüminde reanimatolog hökmünde 5 ýyldan 7 ýyla çenli iş tejribesi bolmaly.
 3. Dil ukyplary: türkmen, iňlis, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: degişli ugur boýunça hünär taýýarlygy hem-de «MS Office» programmasy.
 5. Tehnik (tehnologik iş ýagdaýy).

Bildirilýän talaplar:

 1. Bilimi: degişli uniwersitetiň(politehniki ýa-da nebitgaz) inženerçilik ylymlary boýunça diplomy ýa-da deňderejeli resminama.
 2. Iş tejribesi: nebitgaz ýa-da degişli pudakda ulanyş boýunça tehnik wezipesinde 5 ýyldan 15 ýyla çenli gazyp almak, mehanika, elektrik we barlag-ölçeg abzallary boýunça subut edilen bilimi we endikleri bolmaly.
 3. Dil ukyplary: iňlis dilini başlangyç derejede bilmeli, türkmen, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.
 5. Tehnik (barlag-ölçeg abzallary boýunça).

Bildirilýän talaplar:

 1. Bilimi: degişli uniwersitetiň(politehniki ýa-da nebitgaz) inženerçilik ylymlary boýunça diplomy ýa-da deňderejeli resminama.
 2. Iş tejribesi: nebitgaz ýa-da degişli pudakda ulanyş boýunça tehnik wezipesinde 5 ýyldan 13 ýyla çenli barlag-ölçeg abzallary bilen işlemekde subut edilen bilimi we endikleri bolmaly.
 3. Dil ukyplary: iňlis dilini başlangyç derejede bilmeli, türkmen, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.
 5. Tehnik (elektrik).

Bildirilýän talaplar:

 1. Bilimi: degişli uniwersitetiň(politehniki ýa-da nebitgaz) inženerçilik ylymlary boýunça diplomy ýa-da deňderejeli resminama.
 2. Iş tejribesi: nebitgaz ýa-da degişli pudakda ulanyş boýunça tehnik wezipesinde 5 ýyldan 15 ýyla çenli elektrik enjamlar bilen işlemekde subut edilen bilimi we endikleri bolmaly.
 3. Dil ukyplary: iňlis dilini başlangyç derejede bilmeli, türkmen, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.
 5. Tehnik (mehanik).

Bildirilýän talaplar:

 1. Bilimi: degişli uniwersitetiň(politehniki ýa-da nebitgaz) inženerçilik ylymlary boýunça diplomy ýa-da deňderejeli resminama.
 2. Iş tejribesi: nebitgaz ýa-da degişli pudakda ulanyş boýunça tehnik wezipesinde 5 ýyldan 13 ýyla çenli mehaniki enjamlar bilen işlemekde subut edilen bilimi we endikleri bolmaly.
 3. Dil ukyplary: iňlis dilini başlangyç derejede bilmeli, türkmen, rus dillerini erkin bilmeli.
 4. Endikleri we başarnyklary: «MS Office» programmasy.

Sowalnamalary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän edara jaýyndan («B» blok) alyp bilersiňiz.

Doldurylan sowalnamalar şu habaryň çap edilen mailto:recruitment.tm@petronas.com.my gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman, «PÇ(T)SB» kompaniýasyna dalaşgäriň doly adyny we tabşyrýan wezipesini görkezip tabşyrylmalydyr ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysy boýunça ugradylyp bilner.

Diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

 

Türkmenistan-BSGG: hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildiÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar