PEÝDALY MASLAHAT

“Petronas” işe çagyrýar

Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (amallar boýunça inžener).

Bildirilýän talaplar:

Dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky görkezijilere degişli resminamalary bermelidir:

Bilimi: Inženerlik hünäri boýunça ýokary bilimi bolmaly.

Iş tejribesi: Desgada nebitgaz pudagynda mehaniki enjamlar ýa-da gözegçilik-ölçeg abzallary boýunça hünärmen hökmünde azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolmaly. Işewürlik üçin zerur bolup durýan endikler binýadyna laýyk gelmek babatda başarnyklara baha bermek we tälim okuwlaryny geçirmekde toplan tejribesi goşmaça artykmaçlyk bolup durýar.

Dili: Iňlis dilinde erkin gürläp we ýazyp bilmeli.

Endikleri we başarnyklary: MS Offiсe programmalary bilen işlemekde başarnyklary bolmaly.

Sowalnamalary «PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän («B» blok) edara binasyndan alyp bilersiňiz.

Doldurylan sowalnamalar şu habaryň çap edilen gününden başlap, 2 hepdeden gijä galman «PÇ(T)SB» kompaniýasyna dalaşgäriň doly adyny, familiýasyny görkezip tabşyrylmalydyr ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysy boýunça ugradylyp bilner.

Diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Ýene-de okaň

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar: