TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Perriniň gyzy boldy

Meşhur aýdymçy Ketti Perri bilen aktýor Orlando Bloomyň çagasy boldy. Çaganyň adyna ene-atalary “Deýzi Daw Bloom” diýip at dakdylar. 35 ýaşly aýdymçy Perri hem-de 43 ýaşly aktýor Bloom jemgyýetçilik torundaky hasabyndan çagalarynyň dünýä inendigini habar berdiler.

Şeýle hem Perri we Bloom muşdaklaryna çagalarynyň dünýä inendigi habar berip, her gün müňlerçe çaganyň dünýä inýändigini, şonuň üçin olar üçin zerur bolan ähli mümkinçilikleriň we serişdeleriň üpjün edilmegi babatda BMG-niň Çagalar gaznasyna (ÝUNISEF) haýyr-sahawat etmäge çagyrdy.

Deýzi atly gyzjagazyň dünýä inmegi bilen Perri we onuň ýoldaşy Bloom ÝUNISEF guramasyna eneler we çagalar üçin haýyr-sahawat berýändiklerini habar berdiler.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle