TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Pekinde birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan maslahat

2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň HHR-ki Ilçihanasynyň binasynda Hytaýyň öňdebaryjy işewürler toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Awazada geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna (HYF) bagyşlanan tegelek stol hem-de Türkmenistanyň maýa goýum mümkinçilikleriniň tanyşdyrylyş çäresi geçirildi.

Geçirilen çäräniň barşynda oňa gatnaşan HHR-iň kompaniýalarynyň wekillerine Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlary, biziň ýurdumyzyň halkara işlerine, aýratyn hem sebitleýin we sebitara özarahereketlerine işjeň gatnaşmak boýunça daşary syýasat ulgamyndaky meýilnamalary we wezipeleri hakyndaky maglumatlar ýetirildi. Has takygy, 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Awaza Milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy hakynda giňişleýin beýan edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Emomali Rahmony doglan güni bilen gutlady

Ahal welaýatynyň döwrebap merkezinde metjit gurlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana boljak döwlet sapary maslahatlaşyldy

Teswirle