TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçarlary bilen Türkmenistana halkara uçuşlar üçin PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl. Bu barada turkmenistanairlines.ru saýtynda bellenilýär. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky şahamçasynyň saýtynda bellenişine görä, Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistana uçmak isleýän “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň  ýolagçylardan PCR negative testiniň netijenamasy soralmaýar. Şeýle test Türkmenistanyň degişli howa menzilinde tabşyrylýar.

Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň beýleki halkara ugurlary boýunça bu barada goşmaça maglumat gelen wagtynda bu barada habary Size gyzgyny bilen ýetireris.

MAKUL HYZMAT TERJIME MERKEZI

Türkiýe Wiza almak üçin gerekli resminamalaryň toplumyny Aýtakow-Ýubileýniý çatrygynyň ugrunda, Rysgal bankyň ýanyndaky A blok binasynda ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime merkezinden terjime edip hem biljekdigňizi ýatlatmak isleýäris.  Habarlaşmak üçin : 863 78 96 73 / 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com 

 

 

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle