TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 5-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda

6-njy iýunda «Seniň wepaň üçin», 19:00-da.

7-nji iýunda «Bagt kenarynda», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda

6-njy iýunda «Körpe gelin», 19:00-da.

7-nji iýunda «Nurana şekiller», 19:00-da

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

6-njy iýunda «Seniň yşkyňda perwana», 19:00-da.

7-nji iýunda «Söýgi duralgasy», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

5-nji iýunda «Islegleri ýerine ýetiriji», 19:00-da.

6-njy iýunda «Böwenjik», 12:00-da, «Ugurtapyjy magşuk», 19:00-da.

7-nji iýunda «Ädikli pişik», 12:00-da, «Ýüreklere ýol», 19:00-da.

Türk­me­nis­ta­nyň Mol­la­ne­pes adyndaky talyplar teatrynda

6-njy iýunda «Öýlenmek», 19:00-da.

7-nji iýunda «Gülki agşamy», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

6-njy iýunda «Şadyýan sazandalar», 12:00-da, «Gülki sowgady», 19:00-da.

7-nji iýunda «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Arşyn mal alan», 19:00-da.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde

6-njy iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

7-nji iýunda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 16:00-da.

 

Ýene-de okaň

Gyş möwsümi her ýyl ortaça 1 gün gysgalýar

Kino dünýäsi: 2023-nji ýylda çykmagyna garaşylýan filmler

Teatrlaryň hepdelik repertuarlary (27-29-njy ýanwar)

Teswirle