TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Paýhaslar   ummany

Ownuk jikme-jikliklere sabyr etmek, älem ýaly uly eseri kämilleşdirýär.

                  Jelaleddin  Rumy

                                              ***

Düýnki hemme zat düýn gitdi, häzirki wagtda täze zatlar aýtmak zerur.

               Jelaleddin  Rumy

                                             ***

Arassa matematika hem öz gezeginde, logiki pikirleriň poeziýasydyr.

               Albert  Eýnşteýn

                                            ***

Hiç haçan ýalňyş goýbermedik adam hiç haçan täze zady synanyşyp görmedi.

             Albert  Eýnşteýn

                                          ***

Mende üýtgeşik zehin ýok. Men diňe höwes bilen gyzyklanýaryn.

            Albert  Eýnşteýn

                                            ***

Durmuş welosiped süren ýalydyr. Deňagramlylygy saklamak üçin hereket etmegi dowam etdirmeli.

           Albert  Eýnşteýn

                                            ***

Sabyr-ajy, ýöne miwesi süýji.

                   Aristotel

                                             ***

Başlangyç eseriň iň möhüm bölegidir.

                 Platon

                                             ***

Adamyň özüni alyp barşy esasy üç çeşmeden: isleg, duýgy we bilimden akýar.

               Platon

                                              ***

Bilim – gämi doldurmak däl-de, alawyň ýakylmagydyr.

              Platon

                                             ***

Atomlardan we boş ýerden başga hiç zat döremeýär, galan zatlaryň hemmesi pikirdir

          Demokrit  

 Çeşmesi: “Thoughts”  Programmasy   

 

Iňlis dilinden terjime eden:

Agajanowa Gülälek, 

Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň 

“Iňlis dili we edebiýaty” hünäriniň talyby

             

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Döredijilik işgärleri bilen duşuşyk

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň täze derejesi

Ýaşlar – eziz Watanymyzyň geljeginiň gurujylarydyr

Teswirle