TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Paýhaslar düwünçegi

Ýeňil ýetilen ýaly görünýän zada ýeňillik bilen ýetilmeýär.

Mirza Asadulla him Galib

Haýsy zadyň seniňkidigini bilmek isleseň, ähli zady öz erkine goýber. Şonda seniňki sen bilen galar. Biziň durmuşymyz syýahatdyr, ideýa bolsa, ýolbeletdir. Ýolbelet bolmasa, ähli zat durýar, maksat ýitýär we güýç hem bolmadyk ýaly bolýar. Durmuş dag ýalydyr: haýallyk bilen çykýarsyň, tiz düşýärsiň.

Pähimsiz başga adamlar bilen jedelleşýär. Paýhasly bolsa, özi bilen.

Oskar Uaýld

Kim başgalaryň durmuşyny ýagtylandyrýan bolsa, özi hem yşyksyz galmaz.

Jeýms Metýu Karri

Durmuşdaky ornuňa hiç zat etmän ýetip bolmaýar.

Dmitriy Wenewitinow

Bag ekmek hiç haçan giç däldir: mümkin, hasylyny ýygnamak saňa nesip etmez, ýöne oturdylan nahalyň ilkinji pyntygynyň açylan pursadyndan durmuşyň şatlygy başlanýar.

Konstantin Paustowskiý

Durmuşyň bar manysy ýagşylyk etmekden ybaratdyr.

Aristotel

Paýhasly adam her zady özünden talap edýär, pes bolsa, başgalardan.

Hytay nakyly

Gürrün biziň saýlaýan ýolumyzda däl-de, eýsem, bize saýlamaga mejbur edýän içki güýjümizde.

Genri

Ýagşylyk etmek üçin, ozaly bilen, oňa eýe bolmaly.

Aristotel

Durmuş öýke-kinä sarp ederden juda gysga. Biziň durmuşymyz – pikirimiziň netijesidir; ol ýüregimizde dogulýar, pikirimizde döreýär. Eger-de adam ýagşy pikir bilen gürlese we hereket etse – şatlyk onuň kölegesi ýaly yzyndan aýrylmaýar.

Dhammapada

 

 Taýýarlan Hudaýberdiýew AÝMYRAT

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Ýene-de okaň

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Ýürek joşguny

Ata Watan Eserleri

Köýtendag täsinlikleriň jülgesi

Teswirle