JEMGYÝET

Patyşa Karl III Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Onuň Alyjenaby Patyşa Karl III Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa hem-de türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Bu barada Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Instagram” jemgyýetçilik torunda bellenilip geçilýär.

– Onuň Alyhezretini we Türkmenistanyň halkyny garaşsyzlyk güni hökmünde belleýän bu şanly gün bilen tüýs ýürekden gutlamak isleýärin. Iki ýurduň arasyndaky dostlugyň hem-de berk hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigine ynanýaryn – diýlip, Onuň Alyjenaby Patyşa Karl III-niň gutlag hatynda bellenilip geçilýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Onuň Alyjenaby Karl III-ä we Şa aýalyna täç geýdirmek dabarasyna gatnaşmak maksady bilen, Londona iş saparyny amala aşyrypdy.

Şonda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Patyşa Karl III bilen söhbetdeşlikde onuň Türkmenistana ozal amala aşyran saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýdandygyny we ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de depginli ösdüriljekdigine özara ynam bildirilendigini belläpdi.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri