Pasport almak üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,“Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykaran PP-720 belgili Permanynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipelerini Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň üstüne … Continue reading Pasport almak üçin haýsy edara ýüz tutmaly?