TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Parfýumeriýa hakda bilmeli zatlaryňyz

Ysly bellikler baradaky bilimleriňizi kämilleşdirmek barada näme aýdyp bilersiňiz? Parfýumeriýany ulanmagyň usullary we olaryň düzümleri barada köpden bäri garaşylýan soraglara jogap berdik.

Parfýumeriýany satyn almazdan ozal öýde nädip barlap bilerin?

Elbetde, ýerli parfýumeriýalarda onlarça dürli atyrlary synap görmek mümkinçiligiňiz bar, ýöne öýde synap görmek isleseňiz, satuw geňeşçilerinden synag çüýşelerini sorap bilersiňiz. Köp parfýumeriýalarda synag (teseter) prosesi mugt amala aşyrylýar. Mundan başga-da, şu gün täze açylan web sahypalarynda ýörite synag paketleri satylýar. Mysal üçin, “Vanilla Club” -da “Marc Jacobs Dot”-dan, “Kenzo Madly” çenli köne we täze parfýumlaryň onlarçasy bar. Iň gyzyklanýan dört ýa-da bäş atyryňyzy saýlap, öz sebediňizi döretmäge mümkinçilik bar. Şeýle hem, halaýan zadyňyzy saýtdan soň arzanladyş bilen sargyt edip bilersiňiz.

Ýakynda, üstünde “tebigy” frazasy bolan parfýumlara duşup başladym. Bu parfýumlaryň arasynda nähili tapawutlar bar?

Adaty atyrlar köplenç sintetiki atyr molekulalary bolan efir ýaglaryndan durýar. Ekzotik ösümliklerden, güllerden we miwelerden tebigy ýaglary çykarmak käwagt gaty gymmat we käwagt kyn bolansoň, häzirki wagtda atyr öndürijileriniň köpüsi efir ýaglaryny şol bir effekt bilen ulanmagy makul bilýärler. Bu sintetiki ýaglar tebigy atyrlarda ulanylmaýar. “Bedeniňiziň owadanlygy” atly kitabyň ýazyjysy ginekolog Jennifer Aşton: “Käbir gözlegler efir ýaglarynyň gormonlarda deňagramsyzlyga sebäp bolýandygyny görkezýär. Erbet tarapy, parfýumeriýanyň ýaramaz täsirlerini ýüze çykarmak gaty kyn, sebäbi daşarky faktorlar günsaýyn artýar. Şeýle hem haýsy mazmunyň bize has peýdalydygyny bilip bilmeris” diýýär. Allergiki täsirleriň tebigy atyrlar bilen hem bolup biljekdigine ünsi çekip, Aşton atyryň satyn alynmazdan ozal synagdan geçirilmelidigini aýdýar.

Bilýärdiňizmi?

Parfýumeriýany günüň dowamynda ysynyň gelip durmagynyň syry ony gatlaklarda ulanmakdyr. Şol sebäpli, atyr sepmezden ozal şol bir seriýadaky beden nemlendirijisini ýa-da beden sabynlary bilen ýuwup bilersiňiz.

“Ilki bilen atyry özüňiz däl-de, synag kartonlarynda synap görüň. Şeýle hem, bir gezekde altydan gowrak atyr synap görmäň. Ýogsam, burnuňyz yslary tapawutlandyrmagy bes edip biler “-diýip, parfýumer Ann Gottlieb teklip edýär. Çandler Butt, saýlawlaryňyzy gysgaldanyňyzdan soň deriňiziň dürli ýerlerinde atyrlary synap görmelidigiňizi aýdýar. Bilekler we tirsekler atyrlary barlamak üçin iň amatly ýerlerdir.

Jeki Çan Olimpiýa oýunlarynyň alawyny göterdi

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle