TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Pandemiýa üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň guramagynda “Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek” atly maksatnamanyň çäklerinde hyzmatdaşlaryň maslahaty geçirildi.

Geçirilen maslahata ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen birlikde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wekilleri hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada pikir alyşyldy. Şeýle hem ýokarda agzalan maksatnamanyň çäklerinde geljekde ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar hyzmatdaşlygyň geljekde hem sazlaşykly ösdüriljekdigine ynam bildirip, bu ugurda alnyp barylýan ähmiýetli işlerde üstünlikleri arzuw etdiler.

Kandidatlyk:Ylmy-barlag tebigy gaz instituty

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle