TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Pakistanyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna pakistan tarapyndan hat gelip gowuşdy. Onda Türkmenistanyň tebigy betbagtçylyk zerarly Pakistan Yslam Respublikasynyň halkyna iberen ynsanperwerlik kömegi we goldawy üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edilýär.

Hatda iki halkyň arasyndaky gatnaşyklaryň köpasyrlyk taryhy-medeni kökleriniň bardygy bellenilýär. Türkmen tarapynyň kömegi şu kyn döwürde uly ähmiýete eýedir.

Hoşallyk hatynda hormatly Prezidentimize berk jan saglyk we uly üstünlik, doganlyk türkmen halkyna bolsa mundan beýläk-de abadançylyk we gülläp ösüş arzuw edilýär.

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle