JEMGYÝET

Pakistan Türkmenistan bilen tranzit söwda şertnamasyny baglaşmak isleýär

Türkmenistanyň Pakistandaky ilçisi Atadjan Möwlamow Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardarini bilen Aiwan-e-Sadr köşgünde duşuşdy.

Duşuşygyň başynda Türkmenistanyň ilçisi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan Asif Ali Zardariny ikinji gezek Prezident wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşykda iki tarap hem Päkistanyň ykdysadyýetini goldamak bilen çäklenmän, energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga kömek etjek bilelikdäki energiýa taslamalarynyň durmuşa geçirmegini tizleşdirmäge isleýändiklerini tassykladylar we mälim etdiler.

Prezident Asif Ali Zardari, Pakistanyň Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Pakistanyň özara peýdaly hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek üçin Türkmenistan bilen işleşmek isleýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda Prezident Asif Ali Zardari, iki dogan ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek üçin Türkmenistan bilen Tranzit söwda şertnamasynyň ýakyn wagtda gol çekilmeginiň maksada laýyk boljakdygyny belledi.

Ol bu şertnamanyň gol çekilenden soň söwdany giňeltmäge, sebit aragatnaşygyny ösdürmäge we sebitdäki ykdysady işjeňligi ösdürmäge kömek etjekdigini aýtdy.

Ýene-de okaň

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Aşgabada geldi

Türkmenistan bilen Beýik Britaniýa täze ylalaşyklara gol çekdiler

Beýik Britaniýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýa saparyna başlady

“Galkanyň” hokkeýçileri «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly ada eýe boldular

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Ankarada tanyşdyryldy