TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Özboluşly, ajaýyp, gaýtalanmajak sungat eseri bolan hoşboý ysly gülleriň taryhyna ser salsak…

Roza  ̶  gülleriň iň gözelidir

Bu täsin bezeg ösümligi daşky ajaýyplygy, çylşyrymlylygy we baý kölegleri bilen haýran galdyrýan owadan güller hakynda gadymy hindi  rowaýatlarynda we Rim eposynyň setirlerinde-de agzalyp geçilýär.

Hatda meşhur filosof Konfusiý gülüň dünýädaki iň owadan gül  hökmünde aýdym aýdyp, oňa haýsydyr bir hudaý ýaly ybadat edipdir. Hytaýda bu ösümlik ajaýyp meşhurlyk gazanyp, imperatoryň kitaphanalar toplumynda ajaýyp güle bagyşlap ýazan 500 jilt kitaby bar hem diýilýär. Häzirki wagtda belli bolan sortlaryň köpüsi uzak möhletli seçip alyş işleri, gaýtalanýan haçlar we seresaply saýlamak üçin döredildi. Bu çeşmeleşme, tebigy gözellige millionlarça gül muşdaklaryň arasynda söýgüli we dünýäniň iň gowy gülleriniň tanalýan özboluşly, üýtgeşik äheňli gülleri almaga mümkinçilik berdi.

Sakura dünýäde reňki boýunça iň gülgüne gül

Günüň dogýan ýurdunyň nyşany, dünýädäki ikinji owadan gül Ýaponiýada ösümlik aýratyn  hormatlanýar we her ýylda gülläp başlamagynyň baýramyny belleýärler. Möhüm wakanyň takmynan senesi 27-nji mart. Ýöne näzik ýapraklaryň gülleýän pursatyna täsir edýän howa şertlerine baglylykda üýtgäp hem biler.

Gül möwsüminde iň owadan gülgüne güllere haýran galmak we bu ajaýyplygy surata düşürmek isleýän köp sanly syýahatçylar Ýaponiýa gezelenje gelýärler. Ýurduň raýatlaryna hoşboý ysly sakuranyň näzik jadysyndan doly lezzet almak  üçin bu wagt işe gelmezlige-de rugsat berilýär. Sakura 7-10 günüň dowamynda iň owadan we näzik güldür, daşky görnüşi we inçe ysy bilen bu täsin reňkli güli görmäge gelenleri hemmesini özüne bendi edýär. Bu döwrüň ahyrynda iň inçe ýapraklar ýere gaçýar hem-de gysga wagtyň içinde dykyz şireli gülgüne haly bilen örtülýär.

Jennet Hanekowa

Halkara ynsanperwer ylymlary we  ösüş

uniwersitetiniň filosofiýa hünariniň talyby.

«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

 

Ýene-de okaň

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Ýürek joşguny

Ata Watan Eserleri

Köýtendag täsinlikleriň jülgesi

Teswirle