Özbek wekilýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi.

Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler.

Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Ulag, ýangyç-energetika hem-de gyzyklanma bildirilýän beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredildi. Özbegistanyň Türkmenistan üçin esasy söwda hyzmatdaşlaryň biri bolup durýandygy bellenildi.

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň ähmiýetini nygtamak bilen, taraplar ýakyn günlerde Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde agzalan toparyň başlyklarynyň mejlisini guramagy bellediler.

Türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de berkitmek baradaky gyzyklanmany tassyklamak bilen, taraplar iş ýüzündäki hyzmatdaşlygy durmuşa geçirmek üçin degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň wekilleriniň arasynda yzygiderli duşuşyklary guramagyň möhümdigini bellediler. Iki döwletiň işewür toparlarynyň arasynda gatnaşyklary giňeltmegiň ähmiýeti nygtaldy.

Şu gün şeýle-de Sardor Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşygy geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Taraplar öňde boljak Merkezi Aziýanyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynyň ähmiýetini bellediler. Onuň çäklerinde ikitaraplaýyn gepleşikleri we giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda iki döwletiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän ykdysady hem-de medeni häsiýetli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.

Iki döwletiň arasynda ulag-üstaşyr gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň, nebithimiýa pudagy bilen bir hatarda, energiýa we senagat hyzmatdaşlygy berkitmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň bar bolan ikitaraplaýyn mehanizmleriniň, şol sanda “Türkmenistan-Özbegistan” Işewürler geňeşiniň ähmiýeti nygtaldy.

Taraplar türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen işjeň gepleşikleri dowam etdirmäge ylalaşdylar.

Saparyň çäklerinde Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Ç.Gylyjow hem-de E.Orazgeldiýew bilen duşuşdy we söwda, dokma senagaty, şeýle-de oba hojalygy ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Dollaryň ornuny eýeläp biljek 6 walýuta

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
Hindistanyň saglygy goraýyş ministri Mansuh Mandawia ýurduň oktýabr aýynda “Covid” sanjymyny eksport edip başlajakdygyny habar berdi. Hindistan döwleti öz zerurlyklary we daşary ýurtlara eksport üçin aýda 300 milliondan gowrak dozada sanjym öndürmegi meýilleşdirýär. Dünýädäki iň uly sanjym öndürijisi, içerki islegi kanagatlandyrmak üçin aprel aýynda eksporty togtatdy. Şondan öň Hindistan dünýäniň 76 ýurduna 60 milliondan gowrak sanjym eksport etdi.     https://www.atavatan-turkmenistan.com/wise-premyer-s-berdimuhamedow-turkmenistan-senagat-taydan-osen-yurda-owruldi/
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar