JEMGYÝET

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew  «Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi — Merkezi Aziýa» (AADHG + MA) Strategik dialogyň Ikinji Ministrler duşuşygyna gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy kabul etdi.

Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Tükrmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe iberen iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny, hoşniýetli goňşuçylyk we çuňňur strategiki hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň häzirki meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Özara söwda dolanyşygynyň ösüşi aýratyn kanagatlanma bilen bellendi. Şawat-Daşoguz söwda zolagy döredilýär. Özara peýdaly hyzmatdaşlyk senagat hyzmatdaşlygy, energiýa, ulag we logistika we oba hojalygy pudagynda dowam edýär.

Sebitara gatnaşyklar, şol sanda medeni we ynsanperwer alyş-çalyş giňelýär. Şu ýyl Özbegistanda türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek bilen baglanyşykly birnäçe çäreler geçiriler.

Öňde boljak ýokary derejeli duşuşyklara taýýarlyk görmek babatda köptaraply hyzmatdaşlygyň täze gün tertibiniň döredilmegine aýratyn üns berildi.

Şeýle hem sebit we halkara gün tertibiniň häzirki meseleleri barada pikir alyşyldy.

 

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri