Özbegistanda prezidentiň ygtyýarlyk möhleti 7 ýyla uzadylar

Häzirki wagtda Özbegistanda ýurduň Konstitusiýana üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Munuň üçin Konstitusion kanuny taýýarlanýar. Täze kanunçylyk namasynda, Prezidentiň ygtyýarlyk möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Ýurduň esasy kanunyna giriziljek üýtgetmeler we goşmaçalar baradaky kanun taslamasy jemgyýetçilige hödürlendi. Şol täze kanunçylykda girizilen … Continue reading Özbegistanda prezidentiň ygtyýarlyk möhleti 7 ýyla uzadylar