TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Özbegistanda Hytaýyň ulagy ýygnalar    

 Özbegistanda Hytaýyň “Oshan” ulagynyň ýygnamak işlerini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada ýurduň “Uza” habarlar gullugy habar berýär.

Ýakyn wagtda ýurduň “Nawoi” erkin ykdysady zolagynda özbek-eýran tarapynyň gatnaşmagynda “Navoi Motors” bilelikdäki kärhanasy dörediler. 12 million dollar möçberindäki taslama ýurduň awtoulag senagatynda täze öwrülişigi amala aşyrar. Bu ýerde içerki bazar üçin “Oshan” hytaý ulagy ýygnalar.

– Ilkibaşda içerki bazar üçin dürli görnüşdäki ulaglary taýýarlarys. Kärhanada bir ýylda 30 müň awtoulagy ýygnamak göz öňünde tutulýar. Bu ýerde 200-den gowrak täze iş orny dörediler” – diýip, kärhananyň baş tehnology Afşin Şakeri gürrüň berdi.

“Oshan” – Hytaýyň “Changan” kompaniýasynyň awtoulag brendidir. “Changan” Hytaýyň awtoulag kompaniýasydyr. Hytaýyň iň uly ýolagçy ulag öndürijileriniň biridir.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky Ilçihanasyna bolan hüjümi ýazgardy

Baş Redaktor

Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Teswirle