TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Özbegistan, Azerbaýjan we Gyrgyz Respublikasyndan diplomy ykrar edilýän uniwersitetler

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen diplomy ykrar edilýän halkara abraýly uniwersitetleriň sanawyna Gazagystandan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetiripdik. Öň saýtymyzyň Bilim sahypasyna Russiýa Federasiýasyndan we Türkiýeden giren ýokary okuw uniwersitetleriniň sanawyny girizipdik. Saýtymyza şeýle hem “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2023”  we “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyny dolulygyna girizdik. Bu sanawlarda dünýäniň ähli ýokary okuw uniwersitetleriniň doly sanawy bar. Bu sanawlardan birinjisinde 1600-den gowrak uniwersitet bar bolsa, beýlekisinde 1800-den gowrak uniwersitet girizildi. Biz bu habarlaryň linklerini şu habaryň aşagyna Size ýetirýäris.

Bugün bolsa, her iki sanaw boýunça Özbegistandan, Azerbaýjandan we Gyrgyz Respublikasyndan sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň doly sanawyny ýetirýäris. Şonda, agzalan ýurtlar boýunça käbir ýokary okuw mekdepleri her iki sanawa giren bolsa, käbirleri diňe bir sanawa girip bilipdir. Bellemeli zat, raýatlarymyz daşary ýurtda bilim almak isleýän wagty indi iki sanawdan haýsy bolsa hem birine girýän ýokary okuw mekdebini saýlasa, onda, beýleki bellenen şertleri hem ýerine ýetirmek bilen alynan diplom ykrar edilmäge degişlidir. Başgaça aýdanymyzda, bir uniwersitetiň her iki sanawa girmek zerurlygy ýok.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

I. Özbegistan Respublikasyndan sanawa giren uniwersitetler

 Özbegistandan sanawa ýekeje ýokary okuw mekdepi giripdir we uniwersitet “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawynda öz ornyny tapypdyr.

“Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyna Özbegistandan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

  1. National University of Uzbekistan

II. Azerbaýjandan sanawa giren uniwersitetler

Azerbeýjandan bir uniwersitet, her iki sanawda öz ornyny tapan bolsa, beýlekisi diňe birine ýerleşip bilipdir. Şeýlelikde, Azerbeýjandan 2 uniwersitetiň diplomymy ykrar edilmäge degişlidir.

“Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2023” sanawyna Azerbeýjandan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

 

  1. Baku State University

“Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyna Azerbeýjandan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

 

  1. Baku State University
  2. Khazar University

III. Gyrgyz Respublikasyndan sanawa giren uniwersitetler

 Gyrgyz Respublikasyndan 4 ýokary okuw mekdepi sanawlardan birine giripdir. Şeýlelikde, aşakda sanalan 4 uniwersitetiň diplomy ykrar edilmäge degişlidir.

 “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawyna Gyrgyz Respublikasyndan giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

  1. Kyrgyz Turkish Manas University
  2. American University of Central Asia
  3. Kyrgyz State Medical Academy
  4. Kyrgyz-Russian Slavic University

 

Gazagystan : Diplomy ykrar edilýän halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2023

 

Daşary ýurt döwletlerinde berlen diplomy ykrar etmek:resminamalaryň sanawy

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

 

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

 

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

 

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

1-nji synp okuwçylaryna “Bilimli” nyşanly kompýuterler sowgat berler

Türkmenistanda sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçiriler

Teswirle