TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Kompýuter oýunçylarynyň sany artýar

2020-nji ýylyň ortalaryna çenli Ýer ýüzünde «geýmerleriň» ― kompýuter we mobil oýunlaryny yzygiderli oýnaýanlaryň sany 3,1 milliard adama ýetdi. Bu bolsa Ýer ýüzüniň ilatynyň 40 göterimi diýmekdir.

Aýdylyşyna görä, olaryň ýary kompýuter oýunlaryny, galan ýary hem mobil oýunlary oýnaýar. Bu bolsa mobil oýunlar bazarynyň görnetin ösýändigine şaýatlyk edýär.

Maglumatlaryň hem görkezişi ýaly, oýun oýnamagy halaýanlaryň ýaryndan hem gowragy ― 52 göterimi aziýalylardyr. Ikinji orundaky Ýewropanyň paýyna 24 göterim düşýär. Şeýle hem Latyn Amerikasynyň 14, Demirgazyk Amerikanyň 10 göterimlik paýy bar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle