SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Öýken düwnük keseline garşy ilkinji sanjymy işläp düzýärler

Britan alymlary dünýäde öýken düwnük keseline garşy ilkinji sanjymy işläp başladylar. Keseliň 90% -e çenli öňüni alyp biler diýlip garaşylýar.

Täze sanjymy işläp düzmek işine Oksford uniwersitetiniň, Frensis Krik institutynyň we London uniwersitet kolležiniň alymlary gatnaşýar. Koronawirusa garşy sanjym döretmek üçin ulanylýan tehnologiýany ulanýarlar. Sanjym kabul edilenden soň, immunitet ulgamyny öýkendäki täze döremelere garşy göreşijilik ukybyny artdyrmaga we şolary tanap, ýok etmägi öwreder.

Alymlar toparyna birnäçe haýyr-sahawat guramasy goldaw berdi. Sanjymyň üç müň dozasyny öndürmek üçin 1,7 million funt-sterlinge çenli serişde goýberdiler.

Derman serişdesi laboratoriýada netijeliligini görkezse, alymlar kliniki synaglara geçerler. Soňra keseliň töwekgelçiligi ýokary bolan adamlarda hem synaglar geçiriler.

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi