JEMGYÝET

Owgan halkyna doganlyk goldawy

Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen Owganystan Yslam Respublikasynda Rabatkaşaň-Kalaýnau elektrik geçiriji ulgamy işe girizildi. Türkmen-owgan dostlugynyň ýyl ýazgysynyň taryhynda ajaýyp sahypany açan täze elektrik geçiriji ulgam goňşy ýurduň dürli welaýatlaryna elektrik energiýasyny goşmaça iberýän ilkinji desga boldy. 

Mälim bolşy ýaly, Ymamnazar-Andhoý hem-de Serhetabat-Hyrat  halkara elektrik geçiriji ulgamlar boýunça goňşy ýurda eýýäm türkmen elektrik energiýasynyň millionlarça kilowat-sagady ugradyldy. Onuň netijesimde owganly sarp edijileriň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, täze önümçilikleri hem-de iş orunlaryny açmak üçin şertler döredi.

 Owganystan Yslam Respublikasynyň Bathyz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň hakydasynda hemişelik galjak, kuwwaty 110 kilowoltlyk elektroirijisiniň işe girizilmegi ugrunda tagallary eden Türkmenistanyň hormatly Prezidentine owgan halky çäksiz hoşaldyklaryny beýan etdiler.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri