TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Otly gatnawlarda täze möhlet

“Türkmendemirýollary” agentliginiň resmi web saýtynda habar berilişine görä,  sentýabr aýynyň 1-ne çenli otly gatnawlary duruzylar.  Agentlik öň otly gatnawlaryny awgust aýynyň 15-ne çenli duruzupdy.

Mundan ozal resmi saýtda ýurduň içindäki otly gatnawlarynyň 16 ― 23-nji iýul aralygynda çäklendirilýändigini habar berlipdi. Soňra bu çäklendirmeler 31-nji iýula çenli uzaldylypdy.

Ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen bagly Türkmenistanda şu günler birnäçe çäklendirmeler girizilýär.

Agentlik şeýle hem Aşgabat şäherine gelýän we welaýatara gatnaýan ýolagçylar üçin 2020-nji ýylyň 10-njy awgustundan başlap, saglyk kepilnamasy esasynda hereket etmek düzgüni girizilýändigini habar beripdi.  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň garamagyndaky edaralar tarapyndan 72 sagat möhlet bilen berlen saglyk kepilnamasy esasynda gatnawlar amala aşyrylýar. Ýadyňyzda bolsa kepilnama düzgüni «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan hem ýola goýlupdy.

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle