JEMGYÝET

Ot galyndylaryndan bioýangyç öndürilýär

Angliýanyň «Ecotricity» ýaşyl energiýa kompaniýasy orlan gazonlaryň galyndysyndan bioýangyç almagyň ýoluny tapdy. Şeýlelikde, bioýangyjyň ýene bir täze çeşmesi peýda boldy.

Munuň üçin kompaniýanyň wekilleri seýilgählerde orlan gazonlaryň galyndylaryny ýygnap, ýörite tejribe geçirdiler. Şol tejribeler bioýangyja öwrülip biljek ownuk bölekleriň bardygyny ýüze çykardy.

Kompaniýanyň wekilleriniň aýtmagyna görä, gazonlardan alynjak energiýa iýmit galyndylarynyň energiýasyndan has kuwwatlydyr. Şeýlelikde, olardan alynjak bioýangyç ulanyjylar üçin has amatly bolup biler.

Alymlar diňe gazonlardan alnan bioýangyç bilen Angliýanyň ýangyç zerurlygynyň ep-esli bölegini üpjün edip boljakdygyny aýdýarlar. Kim bilýär, ertir-birigün şeýle ýangyçlar eksporta hem goýberiler. Olaryň ekologiýa üçin zyýansyzdygyny bolsa aýratyn nygtamaly.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi