JEMGYÝET

Oskara dalaşgärler belli boldy

Dünýäniň iň abraýly film baýragy bolan Oskaryň 2019-njy ýyldaky gowşurylyşyna dalaşgär filmler hem-de aktýorlar belli boldy. «Neftlix» tarapyndan surata düşürilen «Roma» (Rim) atly film jemi 10 görnüş boýunça Oskara dalaşgärdigi bilen ünsi özüne çekýär. Filmiň esasy bäsdeşi bolsa «The Favourite». Edil «Roma» ýaly, bu film hem jemi 10 görnüşde baýraga dalaşgär.

«Roma», ilki bilen, «Iň gowy filmler» görnüşinde esasy dalaşgärleriň biri. Ol bu baýrak ugrunda «A Star is born» (Ýyldyz dogýar), «Black Panter» (Gara gaplaň), «Vice» (Waýs), «BlacKkKlansman» (Tümlük bilen ýüzbe-ýüz), «Bohemian Rhapsody», «Green Book» (Ýaşyl kitap) we «The Favourite» (Saýlanan) atly filmler bilen bäsleşer.

«Iň gowy reŽissýor» urgy boýunça dalaşgärleriň arasynda Spik Li («Tümlük bilen ýüzbe-ýüz»), Alfonso Karon («Rim»), Pawel Pawlikowskiý («Cold War», (Sowuk söweş), Adam Mekkeý («Waýs»), Ýorgos Lenthimos («Saýlanan») dagylaryň atlary bar.

KinoreŽissýor Bredli Kuper öz surata düşüren «Ýyldyz dogýar» atly filminde janlandyran keşbi bilen «Iň gowy erkek keşbi» boýunça baýraga dalaşgärleriň arasyna goşuldy. Ýöne «Waýsda» ABŞ-nyň ozalky wise-premýerleriniň biri Dik Çeneýiň keşbini janlandyran Willem Defo, «Bohemian Rhapsody»-de meşhur iňlis saz topary «Kuiniň» solisti Freddi Merkurini janlandyran Remi Malek hem-de «Ýaşyl kitapda» asly italiýaly  amerikan sürüjisiniň keşbinde oýnan Wiggo Mortensen dagylar hem «iň gowy erkek» bolmaga dalaşgär.

«Iň gowy zenan keşbinde» bolsa garaşylmadyk dalaşgär hasaba alyndy. Ol aýdymçy Ledi Gagadyr. «Ýyldyz dogýarda» aýdym-saz älemine ilkinji ädimlerini äden zenanyň keşbini janlandyran dünýä ýyldyzy aktýorçylyk ussatlygy bilen Oskaryň hünärmenleriniň gözüne ildi. 91-nji gezek geçiriljek baýrak gowşurylyşykda Ýalitzia Aparikio «Rimde», Glen Klos «Ýanýoldaşda», Oliwiýa Kolman «Sýlananda», Melissa Mekkarti «Meni bagyşlap bilersiňmide» janlandyran keşpleri bilen iň gowy zenan ýerine ýetirijä beriljek baýraga dalaşgär boldular.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy