TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Oskar üçin täzelik

93-nji gezek geçiriljek “Oskar” premýerasynyň gurnaýjylary dünýäde ýüze çykan käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli kinoteatrlaryň ýapylmagyny göz öňüne tutup, Oskar premýerasynyň kino saýlama tapgyryna onlaýn görnüşinde çykan kinolary gatnaşdyrarlar. Täze düzgün kinoteatrlaryň açylmagy bilen güýçden gaçar, diýip Amerikanyň kino-sungat akademiýasy habar berýär.

Saýlama tapgyra gatnaşmak üçin täze kino çykan mahalyndan kinoakademiýanyň ýörite gorag saýtynda 60 günläp tomaşaçylara ýeterlik derejede bolmaly. Şeýle hem ýaryşyň şertlerine hem laýyk gelmeli.

“Akademýanyň işgärlerini häzirki günlerde goldaýarys we olaryň işiniň şu wagtlarda has möhümdigini belläp geçýäris. Sebäbi öňden kinony halamaýan adamlar ony gowy görüp başladylar” diýip, kino-sungat akademiýasynyň prezidenti Dewid Rubin belläp geçýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Teswirle