DÜNÝÄ

Oskar baýragyna eýe bolmadyk meşhur aktýorlar

Umuman, kino dünýäsiniň iň abraýly baýraklarynyň biri hem Oskar baýragydyr. Bu baýraga mynasyp bolmak her bir aktýoryň hem-de aktrisanyň arzuwydyr. Käbir aktýorlar uly ekranda ýatdan çykmajak keşpleriň sylagy hökmünde Oskar baýragyna mynasyp bolýarlar. Käbiri bolsa şeýle abraýly sylagdan mahrum galýarlar. 89-njy akademiýa baýraklarynyň öňüsyrasynda, köp ýyllyk karýerasyna we ýüzlerçe keşbine garamazdan, henizem Oskar baýragyny alyp bilmedik 10 sany meşhur aktýory sanawyny size hödürleýäris.

Oskar baýragyny eýelemedik 10 sany meşhur aktýorlaryň sanawy:

Samuel L. Jekson: Köp ýyllyk karýerasynyň dowamynda Tarantino we Marvel kino äleminiň ýyldyzy Samuel L. Jekson 300-den gowrak filmde baş keşbi janlandyrdy.

Jonni Depp: Jonni Depp karýerasynyň dowamynda Oskar baýragyna üç gezek dalaşgär boldy:

2004-nji ýylda Karib deňziniň garakçylaryndaky roly üçin iň gowy aktýor hökmünde saýlandy, ýöne Şon Penn (“Mysterious River”) -den ýeňildi. 2005-nji ýylda Depp ýene-de Ferilenddäki roly üçin iň oňat aktýor kategoriýasynda Oskar ugrunda bäsleşmäge mümkinçilik aldy, ýöne Jeými Foksdan (Reý) ýeňildi.

Depp iň soňky gezek 2008-nji ýylda Oskar baýragyna dalaşgär görkezilipdi, ýene-de iň oňat aktýor hökmünde, “Flit köçesinden jyn dellekhanasy” atly filmdäki keşbi üçin bu gezek Daniel Day-Lewisden (“Nebit”) ýeňildi.

Tom Kruz: Tom Kruz 1990-njy ýylda “Iň gowy aktýor” kategoriýasynda ilkinji gezek Oskara dalaşgärlik etdi, 4-nji iýulda “Born” filminde Daniel Day-Lewisden (“Çep aýagym”) ýeňildi.

Ikinji dalaşgärligi 7 ýyl soň, 1997-nji ýylda” Jerri Maguire”-de filmi üçin hödürlendi. Bu gezek Oskar ugrundaky göreşde Jeffri Ruşdan (Şaýn) ýeňildi.

Tom Kruz 17 ýyl ozal, 2000-nji ýylda “Magnoliýa” filmindäki baş keşbi üçin üçünji we soňky gezek Oskar baýragynda dalaşgärlik etdi, heýkel bu gezegem Kruza berilmän, Maýkl Keýnä  (“Üzüm öndürijileriň düzgünleri”) berildi.

Hoakin Feniks: 2001-nji ýylda “Gladiator”-daky keşbi üçin ilkinji Oskar baýragyny hödürlendi.

Oskar ugrundaky göreşde iň oňat aktýor hökmünde Feniks ikinji gezek 2006-njy ýylda “Çyzykdan geç” filmi bilen dalaşgär boldy. Oskary Filip Seýmur Hoffman (Kapot) gazandy.

Oskar baýragynyň üçünji we iň soňky dalaşgärligi 2013-nji ýylda “Ussat” filmindäki keşbi üçin boldy. Bu gezegem başa barmady we heýkele Daniel Day-Lewis (“Linkoln”) mynasyp boldy.

Edward Norton: Edward Norton hem 3 gezek Oskar baýragyna dalaşgär görkezildi. Ol hem 3 gezek bu abraýly baýraga mynasyp bolup bilmedi.

Ed Harris: Golliwud pudagynyň hakyky “weterany” Ed Harris ilkinji gezek Oskar baýragyny 1996-njy ýylda “Apollon 13” filmindäki keşbi üçin hödürlendi. Ondan soňam birnäçe gezek bu baýraga hödürlenendigine garamazdan, baş baýraga mynasyp bolup bilmedi.

Robert Downi Jr: 1993-nji ýylda Robert “Çaplin” filmi sebäpli iň gowy aktýor diýen ugurda ilkinji Oskar baýragyna dalaşgärlik etdi, ýöne Al Paçinodan ýeňildi (“Aýalyň ysy”).

Bu meşhur aktýor 2009-njy ýylda-da dalaşgär boldy, ýöne başa barmady.

Uill Smit: Smit ilkinji Oskar baýragyny almak ugrunda  2002-nji ýylda “Ali Biopik” filmi üçin dalaş etdi. Soňra 2007-nji we 2016-njy ýyllarda bu baýragy almaga synanyşdy, ol gezeklerem başa barmady.

Mark Wahlberg: Mark Wahlberg “Transformers” -iň hasabyna ýaňy-ýakynda hereketli film ýyldyzynyň keşbini gazandy, ýöne aktýor karýerasynyň Amerikan Kino akademiýasynyň halaýan has çuňňur we has dramatik filmlerinde başga-da köp keşpleri ýerine ýetirdi. Bu aktýor hem köp gezek synanyşsa-da, Oskar baýragynyň heýkelini eýelemek bagty miýesser etmedi.

Bredli Kuper: soňky birnäçe ýylda köp sanly kinoda surata düşen bu aktýor henizem ýekeje Oskar gazanyp bilmedi.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar