TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Örtük dakynmak: köp adamly ýerlerde ulanmaly

Lukmançylyk agyz-burun örtügini ulanmagyň düzgünleri:

  • köp adamly ýerlerde ulanmaly.
  • bir gezeklik örtügi 2-3 sagatdan artyk ulanmak maslahat berilmeýär (wagtal-wagtal çalşyr durmaly).
  • Örtük burnuňy we agzyňy ykjam ýapmaly.
  • Eger örtük çyg bolan bolsa, onda ony täzelemeli.
  • Ulanýan örtügi çalşanyňyzdan soňra eliňizi gowy edip ýuwmaly.

Bellik: bu surat 2022-nji ýylyň 23-nji martynda “Watan” habarlar gepleşiginiň sagat 12:00-daky goýberilişinden soňra görkezilen maglumat-mahabatyndan düşürilip alyndy.

 

 

Hindistandan Türkmenistana prezident derejesinde ilkinji sapar

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle