Ortaça zähmet haky nähilli hasaplanylýar?

Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy bilen Ortaça zähmet hakyny hasaplamagyň tertibiniň aýratynlyklary hakynda Gözükdirijini tassyklandy. Şu Gözükdiriji guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda, şol sanda Türkmenistanyň çäginde … Continue reading Ortaça zähmet haky nähilli hasaplanylýar?