Orazgül Apbasowa: gülki göwün ganaty

Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Apbasowany ilkinji gezek Aşgabat haly fabriginde işleýärkäm ýüzbe-ýüz gördüm. Kärdeşleri bilen «Ene» atly sahna oýny görkezmäge bardylar. Şol oýunda ol eltisi bilen, ölmedik gaýyn enesiniň baýlygynyň üstünde ýakalaşyp ýören keşbi janlandyrdy. Oýundygynam unudyp, olary aralaşdyrjak boldum. Bu bolşuma ýanymdaky gelinler gülüşdiler. Emma men şol oýny görýärkäm … Continue reading Orazgül Apbasowa: gülki göwün ganaty