JEMGYÝET

Oraza aýy-2024 : Agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Hemmämize mälim bolşuna görä, Oraza aýy ýetip geldi. Ýene-de sanlyja günden tutuş yslam dünýäsi bilen bir hatarda Türkmenistan döwletimizde hem Oraza aýy başlanýar.

2024-nji ýylda Oraza aýy 11-nji martda başlaýar wwe aprel aýynyň 10-yna baýram namazy okalar.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  alan maglumatlaryna laýyklykda, Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty, şol bir wagtda Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlary boýunça agyz beklenýän we açylýan wagtlary baradaky maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris.

Gadyr gijesi haçan?

Senenamadan mälim bolşuna görä, 2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Gadyr gijesi belleniler.

Oraza baýramy haçan?

Üstümizdäki ýylda Oraza baýramynyň 2024-nji ýylyň 10-njy aprelinde bellener.

Türkmenistan boýunça ähli senenamany almak üçin aşakdaky paýtagtymyz we welaýatlar boýunça senenamany aýry-aýry  PDF görnüşinde almak üçin Aşgabat we welaýat atlary ýazylan ýere basyň!

Aşgabat we Ahal

Balkan welaýaty

Daşoguz welaýaty

Lebap welaýaty

Mary welaýaty

Mahabat:

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär