TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

OPEK guramasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasynyň (OPEK) ministrleriniň adatdan daşary duşuşygynda gurama täze ýolbaşçy saýlandy. Bu barada guramanyň metbugat gullugy habar berýär.

2022-nji ýylyň 1-nji awgustyndan OPEK guramasyna 3 ýyllyk baş sekretar hökmünde kuweýtli Gaýtam Al-Gaýs saýlandy.

Al-Gaýs OPEK guramasynda 2017-2021-nji ýyllarda Kuweýtiň wekili boldy. Ol şol bir wagtda Kuweýtiň döwlet kompaniýasy bolan “Kuwait Petroleum Corporation (KPC)” şereketiniň marketing boýunça dolandyryjy direktorynyň orunbasary wezipesini alyp barýar.

OPEK guramasynyň täze baş sekretary Mohammed Barkindonyň wezipe möhleti 2022-nji ýylyň awgustynda tamamlanýar.

OPEK Konferensiýasy guramasynyň baş sekretaryny 3 ýyl möhlete saýlaýar we onuň wezipe möhletini şol möhlet bilen ýene-de bir gezek uzaltmak ygtyýarlygyna eýedir. Barkindo 2016-njy ýylyň tomsunda baş sekretar wezipesine saýlandy we bu wezipede 2 möhletini doldurdy.

Barkindonyň ençeme gyzyklanýan taraplar bilen gepleşikler we hyzmatdaşlyk arkaly nebit bazarynyň durnuklylygyny saklamak üçin OPEK-iň taryhy tagallalaryny giňeltmekde möhüm rol oýnandygy bellenildi.

 

Fransiýada koronawirusyň täze görnüşi ýüze çykdy

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan täze multimodal ulag geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär

“Forbes”: Ilon Mask birinjiligini ýitirdi

Türkiýe: Türkmenistandaky üçtaraplaýyn sammit energiýa geçelgesi üçin möhüm

Teswirle