SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Onkologiki kesellere garşy göreşýän gök önüm

Amerikaly alymlar kelemiň ýygy-ýygydan ulanylmagynyň ömri uzaldýandygyny, bedeni onkologiki kesellere sebäp bolýan howply çişmelerden goraýandygyny subut etdiler.

Kelem K we V6 witaminlerine, kalsiý, kaliý, tiamin we foliý kislotasyna baýdyr. Mundan başga-da,onuň düzüminde C witamini we marganes ýaly antioksidantlar bar. Önümdäki sulforafan  bolsa rak we dürli bakteriýalara garşy göreşýär. Hut şu birleşme sebäpli aşgazan asty mäzinde rakyň döreme howpuny azaldýar.

Hünärmenleriň pikiriçe,dowamly çişme ýagdaýy DNK-nyň zaýalanmagyna sebäp bolýar, bu bolsa öz gezeginde rak keseliniň döremegine sebäp bolýar. Kelemiň düzümindäki ýokumly maddalary saklamak üçin, ony bug bilen bişirmek maslahat berilýär.

Garaşsyzlyk baýramy: asmandaky öwüşginli pursatlar

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar