TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«ON» birnäçe minutda rekord goýdy

«K-Pop» ýyldyzlary BTS toparynyň täze aýdym-saz toplumyna giren ikinji şekilli aýdyma «YouTube-de» bary-ýogy birnäçe minutda 1,54 million adam tomaşa etdi. Munuň özi täze eserleriň ilkinji tomaşalarynyň arasynda täze bir dünýä rekordydyr.

«Map of the Soul: 7» diýlip atlandyrylýan toplumdaky bu şekilli aýdym «YouTube-de» birnäçe gün mundan ozal ýerleşdirildi. Täze dünýä rekordy hökmünde hasaba alnan aýdym «ON» diýlip atlandyrylýar.

21-nji fewralda satlyga çykan toplumdan ilkinji aýdym ― «Kinetic Manifesto Film: Come Prima» bir gije-gündizde 46,5 million tomaşaçysyny tapypdy. Şeýlelikde, ol «YouTube-niň» taryhynda iň köp tomaşa edilen şekilli aýdymlaryň arasynda eýýäm ilkinji bäşlige girdi.

Aslynda, «YouTube-de» başlangyjy iň şowly bolan 10 wideogörnüşiň üçüsi BTS topary tarapyndan dürli ýyllarda ýerleşdirilen aýdymlardyr. Hatda toparyň Helseý bilen bilelikde ýerine ýetiren bir aýdymy bir gije-gündizde 74,6 million adam tarapyndan tomaşa edilip, bu sanawyň birinji basgançagynda ýerleşmegi başardy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle