TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Okuwçy we talyplaryñ zähmet işine çekilmegi

“Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” (rejelenen gòrnüşi) Türkmenistanyñ Kanuny kabul edildi we Kanunyñ 57 nji maddasyna  laýyklykda çap edilen güni güýje girdi. Biz Kanunyñ käbir degişli maddalaryny Size ýetirýäris.
Kanunynyñ 23-nji maddasynyñ degişli bölegi
6. Okuw wagtynda we okuwdan daşary wagtda okuwçy we talyp ýaşlaryň zähmet işine çekilmegine ýol berilmeýär. Şeýle iş olar tarapyndan saýlanyp alnan kärlere (hünärlere) laýyk gelýän we okuw-önümçilik tejribeliliginiň görnüşi bolup durýan halatlar ýa-da okuwdan boş wagtynda okuwçy we talyp ýaşlaryň döwlet derejesinde geçirilýän çärelere meýletin köpçülikleýin ýa-da özbaşdak gatnaşmagy bilen baglanyşykly halatlary muňa degişli däldir. Görkezilen zähmet işi Türkmenistanyň zähmet we beýleki kanunçylygyna laýyklykda guralýar we geçirilýär.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle