TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Nýu-Ýork awto sergisi ýatyryldy

Aslynda her ýylyň aprel aýynda geçirilýän New Ýork awto sergisi 1 ýyl yza süýşürildi. 1 milliondan gowrak tomaşaçy gatnaşýan Nýu-Ýork awto sergisi COVID-19 pandemiýasy sebäpli wagtlaýynça togtadyldy. Bu awto sergi 2021-nji ýylyň ýazynda geçirmek meýilleşdirilýär. Bulardan başga-da “Mercedes-Benz”, “Audi” we BMW ýaly ösen awtoulag kompaniýalaryň sergileri hem togtadyldy. Häzirki wagtda bu awto sergileriniň anyk senesi belli däl. Emma muňa garamazdan awtoulag muşdaklary üçin, sergileri onlaýn arkaly alyp barmagy meýilleşdirilýär.

Käbir awtomobil öndürýän kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň aýtmaklaryna görä, üstünde işlenilýän täze awtoulaglaryň hem häzir doly önümçilik işi tamamlanmadyk. Şonuň üçin awto serginiň wagty birnäçe aý yza süýşürilmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle