TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Nyşanly eşikler satuwa çykarylýar

Her ýyl geçirilýän meşhur filmleriň janlandyrýan keşpleriniň egin-eşikleriniň satylyşy bu ýyl online geçiriler.

Ajaýyp gyzyl kurtka Bred Pitt “Fight Club” filminde geýýär we “Ýyldyz söweşleri” we “Aýratyn aýal” ýaly ýatdan çykmajak filmler toplumynda ulanylýan eşikler we film esbaplary onlaýn auksionlarda satuwa çykarylýar.

Bred Pitt “Fight Club” -da geýen gyzyl penjegi, Julia Robertsiň geýen gara deri aýakgaplary şeýle hem, “Ýyldyz söweşleri” filminde ulanylýan yşyk çyrasy Angliýada satylar.

Kino dünýäsiniň meşhur filmlerinde ulanylýan bu eşikleridir, esbaplary dekabr aýynda satuwa çykarylar we pandemiýa sebäpli onlaýn ýagdaýda geçiriler.

1-2-nji dekabrda geçiriljek satuwda  4-5 million funt ýygnaljakdygy çak edilýär. Angliýada geçiriljek auksionda jemi 350 filmden müňden gowrak reklama bolar.

Satuwda iň täsir galdyryjy zatlaryň biri Keanu Riwesiň “Matrisa” filminde Neo keşbini suratlandyranda geýen eşigi bolar we onuň bahasy 40 bilen 60 müň funt aralygynda boljaklygy aýdylýar.

Mundan başga-da satuwda : Jeýms Bondyň Skyfall-da geýen okuw eşikleri, “Saving Private Ryan” -dan Tom Hanksyň kaskasy we Karib deňziniň garakçylaryndan Jek Sparrowyň garakçy şlýapasy bolar.

 

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Täze ýyl baýramçylygy we Russiýanyň döwlet sirkiniň Aşgabatdaky çykyşy

Hoja Nasreddin Ependiniň şorta sözlerini ÝUNESKO-nyň sanawynda

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Teswirle